Przystąpienie, wystąpienie wspólnika

Przystąpienie, wystąpienie wspólnika

Wystąpienie/przystąpienie wspólnika do spółki osobowej

 

 

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

 

  • numer KRS spółki, której skład wspólników ulegnie zmianie
  • ostatni tekst jednolity umowy Spółki (skan i ewentualnie wersja WORD) oraz projekty uchwał z planowanymi zmianami
  • dane Wspólników (wszystkich, w tym przystępujących), to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli wspólnikiem ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby
  • wskazanie Wspólnika, który ma wystąpić/przystąpić

w przypadku przystąpienia Wspólnika do spółki :

 

  • określenie wkładu wnoszonego przez Wspólnika, jego wartości oraz określenie sposobu pokrycia wkładu (gotówka czy aport; w przypadku aportu opis aportu)
  • określenie sposobu udziału Wspólników w zyskach i stratach Spółki
  • w przypadku spółki komandytowej – określenie, czy Wspólnik będzie komplementariuszem (pełna odpowiedzialność za zobowiązania Spółki) czy komandytariuszem (odpowiedzialność ograniczona) oraz wskazanie sumy komandytowej (kwotowe oznaczenie zakresu odpowiedzialności komandytariusza wobec wierzycieli)
  • jeśli Wspólnik pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy (na podstawie zawartej przez małżonków umowy w formie aktu notarialnego) należy okazać wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową

Zadzwoń

Znajdź w gogle maps