Rozwiązanie spółki

Rozwiązanie spółki

Rozwiązanie Spółki

 

 

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

 

  1. numer KRS Spółki, której umowa/statut ma zostać rozwiązana
  2. ostatni tekst jednolity umowy Spółki (skan i ewentualnie wersja WORD)
  3. dane likwidatorów, chyba że rozwiązanie Spółki nastąpi bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego

 

SPÓŁKA JAWNA / PARTNERSKA / KOMANDYTOWA

 

  1. dane Wspólników, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli wspólnikiem ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,

 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

  1. aktualna lista wspólników Spółki podpisana przez Zarząd Spółki
  2. określenie, czy Zgromadzenie Wspólników zostało formalnie zwołane

 

SPÓŁKA AKCYJNA

 

  1. lista akcjonariuszy Spółki, uprawnionych do uczestniczenia i głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki, podpisana przez Zarząd Spółki
  2. określenie, czy Walne Zgromadzenie zostało formalnie zwołane

Zadzwoń

Znajdź w gogle maps