Depozyt notarialny

Depozyt notarialny

Depozyt notarialny

 

 

ZŁOŻENIE DO DEPOZYTU PIENIĘDZY LUB PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

 

Notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu, papiery wartościowe albo pieniądze w walucie.

Z przyjęcia depozytu notariusz spisuje protokół w formie aktu notarialnego.

 

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

 

  1. dane osoby składającej do depozytu pieniądze lub papiery wartościowe, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli składającym ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby
  2. kwota składana do depozytu
  3. oznaczenie czynności, w związku z którą składany jest depozyt
  4. oznaczenie obiektywnych warunków wydania depozytu, ze wskazaniem podmiotu uprawnionego do jego odebrania, numerów rachunków bankowych, na który depozyt ma zostać wydany (w przypadku złożenia do depozytu pieniędzy) oraz terminów wydania depozytu uprawnionemu
  5. Jeśli do depozytu składane są pieniądze, w chwili sporządzania przez notariusza protokołu z przyjęcia depozytu środki pieniężne muszą być zaksięgowane na rachunku depozytowym notariusza.

Zadzwoń

Znajdź w gogle maps