Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

 

           Egzekucja sądowa w sprawach cywilnych polega na zastosowaniu przez powołane organy państwowe środków przymusu celem spełnienia świadczenia przysługującego wierzycielowi od dłużnika. Prawidłowo prowadzona egzekucja wymaga zawsze istnienia odpowiedniej podstawy. Według kodeksu postępowania cywilnego podstawę egzekucji stanowi tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności  (art. 776 kpc)  Tytuł egzekucyjny musi obejmować więc obowiązek określonego zachowania się dłużnika wobec wierzyciela . Poszczególne rodzaje tytułów egzekucyjnych zostały wymienione w art. 777§ 1 i 3 kpc.

 Przepisy art.777§ 2 pkt. 4-6 oraz § 3 kpc przewidują , że tytułami egzekucyjnymi są akty notarialne, w których dłużnik poddał się egzekucji i które obejmują dalsze określone w tych przepisach elementy. Pojęciem poddania się egzekucji aktem notarialnym można zatem umownie określać czynność prawną obejmującą oświadczenie woli dłużnika o treści opisanej w art. 777§ 1 pkt.4-6  oraz § 3 kpc dokonaną w formie aktu notarialnego wskutek której powstaje tytuł egzekucyjny po nadaniu aktowi notarialnemu tzw. klauzuli wykonalności bez konieczności wytaczania przeciwko dłużnikowi powództwa przed Sądem. Nie jest konieczne więc w takim przypadku konieczności wdrażanie osobnego postępowania rozpoznawczego.

   W wyniku poddania się egzekucji aktem notarialnym dochodzi do nawiązania stosunku prawnego pomiędzy dłużnikiem,  który składa oświadczenie o poddaniu się egzekucji a wierzycielem do którego oświadczenie to jest kierowane. Na podstawie tej czynności wierzyciel uzyskuje akt notarialny, który po nadaniu mu klauzuli wykonalności uprawnia do skutecznego wszczęcia  i przeprowadzenia sądowego postępowania egzekucyjnego. Funkcją takiej czynności jest więc wzmocnienie pozycji wierzyciela w ramach stosunku prawnego,  który stanowi źródło wierzytelności i polega na ułatwieniu wierzycielowi przymusowej realizacji roszczenia.

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane stron:

  1. dane osoby poddającej się egzekucji, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli składającym oświadczenie ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby
  2. dane wierzyciela, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli wierzycielem ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby
  3. dokument, z którego wynika obowiązek poddania się egzekucji (np. umowa kredytowa, najmu, dzierżawy, pożyczki , dotacje z Funduszu Pracy lub EFS itp.)

Zadzwoń

Napisz do nas

Znajdź w gogle maps