Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo

 

 Rodzaje Pełnomocnictw:

            Pełnomocnictwo ogólne :  obejmuje ono umocowanie do czynności zwykłego zarządu. W odróżnieniu do pełnomocnictwa szczególnego i rodzajowego ma ono najszerszy zakres umocowania pełnomocnika. Pełnomocnictwo ogólne , nie określa ani nie wyodrębnia czynności prawnych, które pełnomocnik może dokonywać w imieniu mocodawcy

          Pełnomocnictwo szczególne:  obejmuje umocowanie do dokonania jednej ściśle określonej czynności prawnej . W praktyce notarialnej ten rodzaj pełnomocnictwa występuje najczęściej kiedy to ustawodawca nadaje szczególną formę dla czynności prawnej ( art. 99 kc) Pełnomocnictwo do dokonania takiej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. Tej rodzaj pełnomocnictwa przewidziany jest m.in. do sprzedaży nieruchomości. Jest to więc upoważnienie do dokonania czynności przekraczającej zwykły zarząd.

          Pełnomocnictwo rodzajowe : obejmuje umocowanie do określonego rodzaju czynności prawnych , nazywane też pełnomocnictwem gatunkowym . Zakresem umocowania obejmuje więc dokonywanie w imieniu mocodawcy czynności prawnych należących do określonej kategorii . Może być ono udzielone zarówno do dokonania czynności prawnych przekraczających zwykły zarząd jak i do pewnego rodzaju czynności zwykłego zarządu . Wystarczające jest aby określało ono rodzaj czynności prawnych objętych umocowaniem ( np. zawieranie umów kupna – sprzedaży nieruchomości).

Pełnomocnictwo : może być sporządzone zarówno na piśmie, w formie z urzędowo poświadczonym podpisem, jak i w formie aktu notarialnego. Znajduje tutaj zastosowanie przepis art. 99§1 k.c zgodnie z którym jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma np. (forma aktu notarialnego do sprzedaży nieruchomości), pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. Udzielenie pełnomocnictwa nie wymaga przyjęcia przez pełnomocnika a więc pełnomocnik nie składa przed notariuszem oświadczenia woli co oznacza ,że jego obecność przy podpisaniu pełnomocnictwa nie jest obowiązkowa. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane  a po wygaśnięciu umocowania pełnomocnik obowiązany jest zwrócić mocodawcy dokument pełnomocnictwa

 

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące informacje:

 

  1. dane Mocodawcy (osoby, która chce udzielić pełnomocnictwa), to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli Mocodawcą ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby
  2. dane Pełnomocnika lub Pełnomocników, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL,
  3. w przypadku chęci ustanowienia kilku Pełnomocników – informacja, czy każdy z Pełnomocników może działać samodzielnie, czy też mogą działać tylko łącznie
  4. zakres pełnomocnictwa – do czego Pełnomocnik ma zostać upoważniony (w jakich sprawach będzie mógł reprezentować Mocodawcę)
  5. informacja, czy pełnomocnictwo będzie udzielone na czas określony

Do udzielenia pełnomocnictwa konieczne jest stawiennictwo Mocodawcy; obecność pełnomocnika nie jest konieczna.

 

                                                                                                           OPŁATA

Stawka za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności wynosi 30 zł , natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności wynosi 100 zł  plus 23 % podatku VAT .

Zadzwoń

Znajdź w gogle maps