Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KANCELARIA NOTARIALNA Małgorzata Joanna Kisiel i Tomasz Kisiel – notariusze Spółka Partnerska, e-mail: kisiel@notariuszaugustow.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U.2017.2291 tj. z dnia 2017.12.11) oraz innych ustaw związanych z dokonywaniem czynności notarialnych.
  • administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 
  • odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: osoby, podmioty, urzędy, organy rządowe i samorządowe, określone przepisami ustaw związanych z dokonywanymi czynnościami notarialnymi, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora.
  • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym lub upływu 10 lat licząc od dnia dokonania czynności, na podstawie art. 90 §1 ustawy Prawo o notariacie.
  • posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.
  • Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Jolanta i Tomasz Kisiel