Zbycie nieruchomości gruntowej

Zbycie nieruchomości gruntowej

Zbycie nieruchomości gruntowej lub prawa użytkowania wieczystego:

 

 

Wymagane dokumenty

 

 • dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 • odpis księgi wieczystej
 • protokół zawierający uchwałę ze zgodą na zbycie/nabycie przedmiotu umowy lub umowa spółki (statut), z treści której wynika, że uchwała taka nie jest wymagana – jeżeli zbywcą lub nabywcą jest spółka, co do której kodeks spółek handlowych stanowi o konieczności takiej uchwały (np. spółka z o.o., spółka akcyjna)
 • odpis KRS strony, która jest do niego wpisana
 • wypis z rejestru gruntów – jeżeli zbywana działka ma być odłączona z istniejącej księgi wieczystej i ma być dla niej założona nowa księga wieczysta – wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej osobno dla odłączanej działki i dla pozostającej części (opatrzone klauzulą, iż stanowią podstawę dokonywania wpisów w księdze wieczystej)
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku planu
 • podstawa nabycia – dokument stwierdzający nabycie przez obecnego właściciela
  (np. akt notarialny, postanowienie sądu lub inny)
 • jeżeli nabycie przez obecnego właściciela nastąpiło w drodze spadkobrania – dodatkowo zgoda naczelnika urzędu skarbowego lub zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie spadku było zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia
 • jeżeli nabycie przez obecnego właściciela nastąpiło w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności po 31.12.2006 roku – dodatkowo zgoda naczelnika urzędu skarbowego lub zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie było zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia
 • wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa, jeżeli którakolwiek ze stron ma być reprezentowana
  przez pełnomocnika

Zadzwoń

Znajdź w gogle maps