Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa we własność

Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa we własność

Przekształcenie  spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność

 

 

Ważne aspekty przekształcenia

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu wykazuje  w porównaniu z odrębna własnością lokalu lub ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu istotne różnice.

 Spółdzielcze lokatorskie to stosunek nieco podobny do najmu, gdyż lokator korzysta z pomieszczenia, które stanowi własność spółdzielni. W przeciwieństwie do najmu jednak, spółdzielnia nie może wypowiedzieć członkowi tego prawa, co ma znaczenie takie, iż członek spółdzielni aż do ustania członkostwa może zamieszkiwać w danym lokalu. Najczęściej wygaśnięcie takiego prawa będzie związane ze śmiercią członka spółdzielni. Podstawowymi mankamentami jednak w porównaniu z prawami własnościowymi jest to, iż spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu jest niezbywalne oraz nie przechodzi na spadkobierców. Ma to znaczenie doniosłe, gdyż lokator takiego mieszkania w żadnym wypadku nie może go sprzedać oraz uczynić przedmiotem testamentu.

 Co do zasady więc  mieszkanie takie nie należy do lokatora i nie ma znaczenia fakt, że przy obejmowaniu tego mieszkania członek spółdzielni musiał wpłacić wkład mieszkaniowy. Dlatego  członek, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu będzie miał interes w tym, ażeby przekształcić to prawo w prawo własnościowe, czego rezultatem będzie uzyskanie przymiotu właściciela takiego lokalu i możliwość swobodnej nim dyspozycji jak  w przypadku prawa własności.

 Zaletą przekształcenia  jest to, że prawo odrębnej własności lokalu można obciążyć  dożywociem. Nie ma takiej możliwości przy spółdzielczym własnościowym czy też lokatorskim prawie do lokalu. Dożywocie polega na tym, że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości, nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. Prawo to może okazać się istotne w przypadku, gdy właściciel chce przekazać nieodpłatnie nieruchomość i mieć pewność, że w przypadku dziedziczenia nie będzie ona wchodzić w skład schedy, od której wyliczany jest zachowek.

Przy przekształceniu w prawo odrębnej własności lokalu zakładana jest obligatoryjnie księga wieczysta co ułatwia obrót lokalem.

Prawo własności jest najpełniejszym prawem do władania rzeczą. Prawo to daje faktycznie pełnię praw do lokalu

Lokal mieszkalny stanowiący odrębną własność posiada udział we własności nieruchomości gruntowej wyrażony ułamkiem i tym ułamkiem spółdzielnia mieszkaniowa bez udziału właściciela lokalu nie może w żaden sposób dysponować.

W przypadku odrębnej własności  można  uzyskać kredyt zabezpieczony hipoteką

Możliwe jest dysponowanie lokalem na cele inne niż mieszkaniowe bez zgody spółdzielni

Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu umożliwia przejęcie zarządu nad nieruchomością wspólną przez wspólnotę mieszkaniową, którą tworzą właściciele lokali w budynku.

 

Wymagane dokumenty potrzebne do przekształcenia  spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność  

1/ wypis z rejestru gruntów na działkę pod budynkiem

2/ umowę o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zawartą w dniu …………………roku ze Spółdzielnią Mieszkaniową w …………..

3/ odpis uchwały Nr ………. z dnia ……………….. roku, podjętej przez Zarząd Spółdzielni w sprawie określenia odrębnej własności lokali w budynkach, położonych w …………..przy ulicy …………………………………….., usytuowanych na działce oznaczonej numerem geodezyjnym ……………………….. objętej księgą wieczystą Nr……………………wraz załącznikiem Nr ……… do tej uchwały;

4/ odpis wniosku do Spółdzielni o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego Nr ………. znajdującego się w budynku Nr ………….. przy ulicy …………………… w ………….wraz z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości wspólnej na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. Nr 2018.845);

5/ pismo wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową w ……………dnia ……………………, z którego wynika między innymi, że ………………………………….. jest członkiem Spółdzielni wpisanym do rejestru członków pod numerem …………, przysługuje Mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Nr ……………, położonego w budynku Nr ……………… przy ulicy …………………………. w ………….które nabył na podstawie umowy o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego z dnia …………………………………….roku, nie posiada zadłużeń wobec Spółdzielni, spełnia warunki określone w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i jest uprawniony do nabycia wyżej opisanego lokalu mieszkalnego wraz z przynależną piwnicą i związanym z jego własnością udziałem do ………………………………… w prawie własności działki numer …………………………, objętej księgą wieczystą SU1A/000…………………… oraz częściach wspólnych budynków i urządzeń, które nie służą do wspólnego użytku właścicieli lokali.

6/ Rzut ……………… kondygnacji budynku Nr ……………….., przy ulicy …………………………… w …………….., zawierający plan lokalu mieszkalnego Nr …………….. oraz rzut piwnicy;

Przekształcający udaje się do starostwa po wypis z rejestru gruntów pkt.1  pozostałe dokumenty przygotowuje spółdzielnia po złożeniu przez członka spółdzielni wniosku o przeniesienie własności lokalu z pkt. 4.

Zadzwoń

Znajdź w gogle maps