Służebność

Służebność

Służebność

 

 

RODZAJE SŁUŻEBNOŚCI:

1) służebność gruntowa np. służebność przejazdu, przechodu. Jest prawem zbywalnym, przechodzi wraz z przeniesieniem własności nieruchomości.

2) służebność przesyłu (na rzecz przedsiębiorcy, którego przedmiotem działalności jest doprowadzanie lub odprowadzanie płynów, pary, gazu, energii elektrycznej)

3) służebność osobista na rzecz osoby fizycznej np. prawo dożywocia. Służebność osobista jest prawem terminowym związanym z osobą uprawionego. Wygasa najpóźniej z chwilą śmierci . Jest niezbywalna, nie wchodzi do spadku, stanowi majątek osobisty. Wyjątkiem jest służebność mieszkania art. 301 k.c gdzie po śmierci uprawionego można umówić się ,że prawo to będzie przysługiwało jego dzieciom, rodzicom lub małżonkowi.

– służebność osobista nieodpłatna podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn ( art. 1 ust.1 pkt.6 Ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wysokość podatku wynosi 4% wartość rzeczy obciążonej służebnością a do podstawy opodatkowania przyjmuje się wartość rocznego świadczenia 4% pomnożonego:

– w razie ustanowienia prawa na czas określony  przez liczbę lat lub ich części

– w razie ustanowienia prawa na czas nieokreślony przez 10 lat

Jeżeli nabywca znajduje się w kręgu osób wymienionych w art. 4a u.p.s.d ( małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwa, ojczym , macocha ) jest objęty zwolnieniem od podatku.

– służebność odpłatna zgodnie z art. 1 ust.1 pkt.1 lit.i  u.p.c.c podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych w stawce 1%

 

USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

 

 1. dane osoby ustanawiającej służebność, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL,  określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli składającym oświadczenie ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby
 2. dane uprawnionego z tytułu służebności (beneficjenta, właściciela nieruchomości władnącej), to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli uprawnionym ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby
 3. określenie rodzaju służebności, treść służebności oraz oznaczenie nieruchomości, która ma zostać obciążona
 4. określenie, czy służebność jest odpłatna, czy nieodpłatna
 5. określenie, czy służebność zostanie ustanowiona na czas określony czy nieokreślony

 

Dokumenty wymagane do ustanowienia służebności, gdy przedmiotem służebności ma być:

I. nieruchomość stanowiąca samodzielny lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu (odrębna własność lokalu)

 

 1. podstawa nabycia – dokument, który stanowi tytuł prawny do lokalu (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do lokalu), np. wypis aktu notarialnego, wypis/odpis postanowienia sądu lub inny dokument, zaś w przypadku nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia (ze spadku) – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (wypis/odpis postanowienia zawierający klauzulę, że postanowienie jest prawomocne) lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
 2. aktualny odpis księgi wieczystej,
 3. jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy (na podstawie zawartej przez małżonków umowy w formie aktu notarialnego) – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową,

 

ewentualnie:

 

 1. jeśli lokal został nabyty w drodze dziedziczenia (ze spadku) lub na podstawie darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 roku – zaświadczenie z urzędu skarbowego (właściwego ze względu na miejsce położenia lokalu) o uregulowaniu zobowiązania z tytułu podatku od spadków i darowizn lub o przedawnieniu zobowiązania z tytułu tego podatku lub stwierdzające, że nabycie zwolnione było z podatku od spadków i darowizn (art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn)

 

II. nieruchomość stanowiąca zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu

 

 1. podstawa nabycia – dokument, który stanowi tytuł prawny do nieruchomości (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do nieruchomości), np. wypis aktu notarialnego, wypis/odpis postanowienia sądu o zniesieniu współwłasności, o zasiedzeniu, o dziale spadku lub inny dokument, zaś w przypadku nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia (ze spadku) – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (wypis/odpis postanowienia zawierający klauzulę, że postanowienie jest prawomocne) lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
 2. aktualny odpis księgi wieczystej,
 3. wypis z rejestru gruntów, zawierający klauzulę „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”,
 4. wyrys z mapy ewidencyjnej, zawierający klauzulę „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”, jeśli opis nieruchomości w księdze wieczystej jest niezgodny z opisem nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków lub gdy będzie następowało odłączenie części nieruchomości do nowej (innej) księgi wieczystej,
 5. ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości (jeśli nieruchomość powstała w wyniku podziału, który nie został ujawniony w księdze wieczystej),

 

 w indywidualnych przypadkach może okazać się konieczne przedłożenie innych dokumentów pozwalających na prawidłowe oznaczenie nieruchomości, np. wykazu ze zmian danych ewidencyjnych, wypisu z ewidencji budynków,

 ewentualnie:

 

 1. jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy (na podstawie zawartej przez małżonków umowy w formie aktu notarialnego) – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową,
 2. jeśli nieruchomość została nabyta w drodze dziedziczenia (ze spadku) lub na podstawie darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 roku – zaświadczenie z urzędu skarbowego (właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości) o uregulowaniu zobowiązania z tytułu podatku od spadków i darowizn lub o przedawnieniu zobowiązania z tytułu tego podatku lub stwierdzające, że nabycie zwolnione było z podatku od spadków i darowizn (art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn)

Zadzwoń

Znajdź w gogle maps