Czynności notarialne

Czynności notarialne

Czynności notarialne

                  Rolą notariusza jest zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu, bowiem przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest zobowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Czynności dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego.

 

Rodzaje czynności notarialnych

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności:

 

1) sporządza akty notarialne;

2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

3) sporządza poświadczenia (w tym własnoręczności podpisu i daty pewnej);

4) doręcza oświadczenia;

5) spisuje protokoły;

6) sporządza protesty weksli i czeków;

7) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

8) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

9) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

10) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 

Tajemnica czynności notarialnych

Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne i obowiązek ten trwa nawet po odwołaniu notariusza.

Obowiązek zachowania tajemnicy ustaje, gdy notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu. W tych wypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić notariusza Minister Sprawiedliwości lub Sąd rozpoznający sprawę po spełnieniu ustawowych przesłanek.

 

Przygotowanie przed wizytą w kancelarii notarialnej

Dokumenty i informacje

Dokumenty niezbędne do dokonania czynności notarialnej wraz z danymi stron oraz podstawowymi informacjami, dotyczącymi samej czynności, powinny być dostarczone do Kancelarii przed ustalonym z Notariuszem terminem dokonania czynności notarialnej. Przekazanie tych dokumentów i danych umożliwi przygotowanie czynności (przygotowanie projektu aktu notarialnego, projektu aktu poświadczenia dziedziczenia, itp.) oraz znacząco usprawni przeprowadzenie samej czynności notarialnej w Kancelarii.

 

Stwierdzenie tożsamości

Przy dokonywaniu czynności notarialnej Notariusz jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności, na podstawie prawem przewidzianych dokumentów, to jest: dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu. Przed czynnością należy upewnić się, że termin ważności tych dokumentów nie upłynął, zaś zawarte w nich dane są prawidłowe i aktualne (np. noszone nazwisko, wymienione są wszystkie imiona danej osoby).

W przypadku, gdy stroną czynności ma być podmiot inny niż osoba fizyczna (np. spółka), konieczne jest również stwierdzenie tożsamości tego podmiotu, na podstawie prawem przewidzianych dokumentów, np. odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane stron:

1) osoby fizyczne

 • imiona (wszystkie noszone przez daną osobę),
 • nazwiska (oba człony w przypadku nazwisk dwuczłonowych),
 • imiona rodziców,
 • rodzaj, serie i numery dokumentów tożsamości, oraz daty upływu ich ważności,
 • PESEL,
 • NIP (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
 • stan cywilny (w przypadku określonych czynności),
 • adres zamieszkania,

2) podmioty inne niż osoby fizyczne

dane osoby lub osób, działających w imieniu podmiotu, to jest: 

 • imiona (wszystkie noszone przez daną osobę),
 • nazwiska (oba człony w przypadku nazwisk dwuczłonowych),
 • imiona rodziców (w przypadku osób innych, niż członkowie organu danego podmiotu),
 • rodzaj, serie i numery dokumentów tożsamości, oraz daty upływu ich ważności,
 • PESEL,
 • stan cywilny (nie dotyczy reprezentacji osób prawnych),
 • adres zamieszkania,
 • określenie charakteru, w jakim działa dana osoba (np. pełnomocnik, członek zarządu, wspólnik) oraz dane podmiotu, który jest stroną czynności, to jest:
 • pełna nazwa/firma,
 • numer rejestru,
 • REGON,
 • NIP,
 • adres siedziby,
 • umowa spółki/statut (ostatni tekst jednolity umowy spółki/statutu)

DRUKI FORMULARZY DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE FORMULARZE NA STRONIE GŁÓWNEJ 

Zadzwoń

Znajdź w gogle maps