Założenie spółki

Założenie spółki

Założenie Spółki

 

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

 • dane Wspólników, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli wspólnikiem ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby
 • firma Spółki
 • siedziba Spółki (miejscowość)
 • czas trwania Spółki (okres, na jaki spółka została zawiązana), jeśli jest oznaczony
 • przedmiot działalności Spółki (np. wskazanie numerów PKD)

SPÓŁKA JAWNA dokumenty

 • określenie wkładów wnoszonych przez każdego Wspólnika, ich wartość oraz określenie sposób pokrycia wkładów (gotówka czy aport; w przypadku aportu opis aportu)
 • określenie sposobu udziału Wspólników w zyskach i stratach Spółki
 • jeśli Wspólnik pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy (na podstawie zawartej przez małżonków umowy w formie aktu notarialnego) należy okazać wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową

SPÓŁKA PARTNERSKA dokumenty

 • wskazanie nazwiska co najmniej jednego partnera, które będzie ujawnione w firmie spółki
 • określenie wkładów wnoszonych przez każdego Wspólnika, ich wartości oraz określenie sposobu pokrycia wkładów (gotówka czy aport; w przypadku aportu opis aportu )
 • określenie sposobu udziału Wspólników w zyskach i stratach Spółki
 • określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach Spółki
 • nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w przypadku gdy partner lub partnerzy zgodzili się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej
 • nazwiska i imiona partnerów, którzy są uprawnieni do reprezentowania spółki; nie dotyczy to przypadku, gdy umowa spółki nie będzie przewidywała ograniczeń prawa reprezentacji przez partnerów
 • określenie, czy prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki powierzone zostanie Zarządowi
 • Jeśli wspólnik pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy (na podstawie zawartej przez małżonków umowy w formie aktu notarialnego) należy okazać wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową

SPÓŁKA KOMANDYTOWA dokumenty

 • określenie, który wspólnik będzie komplementariuszem (pełna odpowiedzialność za zobowiązania Spółki)
 • wskazanie nazwiska/firmy komplementariusza, który będzie ujawniony w firmie spółki
 • określenie, który wspólnik będzie komandytariuszem (odpowiedzialność ograniczona) oraz wskazanie sumy komandytowej (kwotowe oznaczenie zakresu odpowiedzialności komandytariusza wobec wierzycieli)
 • określenie wkładów wnoszonych przez każdego Wspólnika, ich wartości oraz określenie sposób pokrycia wkładów (gotówka, świadczenie niepieniężne czy aport; w przypadku aportu opis aportu)
 • określenie sposobu udziału Wspólników w zyskach i stratach Spółki
 • jeśli wspólnik pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy (na podstawie zawartej przez małżonków umowy w formie aktu notarialnego) należy okazać wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA dokumenty

 • określenie, który wspólnik będzie komplementariuszem (pełna odpowiedzialność za zobowiązania Spółki)B. wskazanie nazwiska/firmy komplementariusza, który będzie ujawniony w firmie spółki
 • wskazanie nazwisk i imion albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz ich siedzib, adresów albo adresów do doręczeń
 • określenie wkładów wnoszonych przez komplementariuszy, ich wartość oraz określenie sposób pokrycia wkładów (gotówka, świadczenie niepieniężne czy aport; w przypadku aportu opis aportu)
 • wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania
 • liczba akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów
 • wartość nominalna akcji i ich liczba ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela
 • organizacja walnego zgromadzenia i Rady Nadzorczej
 • jeśli wspólnik pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy (na podstawie zawartej przez małżonków umowy w formie aktu notarialnego) należy okazać wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ dokumenty

 • wysokość kapitału zakładowego (nie mniej niż 5.000 złotych)
 • liczba udziałów oraz ich wartość nominalna (nie mniej niż 50 złotych za jeden udział)
 • liczba udziałów przypadających na poszczególnych Wspólników
 • sposób pokrycia kapitału (gotówka czy aport; w przypadku aportu opis aportu)
 • Zarząd (określenie liczby Członków oraz sposobu reprezentacji Spółki)

SPÓŁKA AKCYJNA dokumenty

 • wysokość kapitału zakładowego (nie mniej niż 100.000 złotych), określenie kwoty wpłaconej przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego oraz wskazanie, czy akcje są imienne, czy na okaziciela
 • liczba akcji, ich wartość nominalna (nie mniej niż 1 grosz za jedną akcję)
 • nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli
 • liczba akcji przypadających na poszczególnych Wspólników
 • liczba akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów
 • sposób pokrycia kapitału (gotówka czy aport; w przypadku aportu opis aportu)
 • Zarząd (określenie liczby Członków – co najmniej minimalnej lub maksymalnej liczby członków – oraz sposobu reprezentacji Spółki)
 • Rada Nadzorcza (określenie liczby Członków – co najmniej minimalnej lub maksymalnej liczbę członków)
 • wskazanie podmiotu uprawnionego do ustalenia składu Zarządu lub Rady Nadzorczej
 • pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym

Dokumenty wymagane, w przypadku, gdy wkłady wspólników / kapitał zakładowy pokrywane są aportem:

 • podstawa nabycia – dokument, który stanowi tytuł prawny do spółdzielczego prawa do lokalu (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do lokalu), np. wypis aktu notarialnego, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, przydział lub inny dokument, zaś w przypadku nabycia prawa w drodze dziedziczenia (ze spadku) – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (wypis/odpis postanowienia zawierający klauzulę, że postanowienie jest prawomocne) lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • aktualny odpis księgi wieczystej, jeżeli dla tego prawa jest ona prowadzona,
 • zaświadczenie ze spółdzielni, w której zasobach znajduje się dany lokal, o tym, komu przysługuje prawa do danego lokalu.

Zadzwoń

Znajdź w gogle maps