O KANCELARII

Małgorzata Joanna Kisiel i Tomasz Kisiel - notariusze Spółka Partnerska

W ramach prowadzonej działalności Kancelarii proponujemy Państwu profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy.

W Kancelarii uzyskają Państwo wyczerpujące informacje w zakresie dokumentów i danych niezbędnych do dokonania czynności notarialnych, wysokości taksy notarialnej, jak również wysokości podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu.

W tym celu wskazany jest kontakt z Kancelarią w dogodny dla Państwa sposób: osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

Istnieje możliwość dokonania czynności o innej porze każdego dnia tygodnia – również w niedziele i święta w sytuacjach wyjątkowych


W celu umówienia czynności poza godzinami urzędowania Kancelarii proszę o kontakt z sekretariatem Kancelarii.

Kancelaria mieści się na I piętrze w lokalu nr 4 usytuowanym w kamienicy bezpośrednio przy dworcu autobusowym w Augustowie. Do budynku wchodzi się wprost z ulicy Żabiej 3.

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Akty notarialne

Akty notarialne to szczególna forma dokumentu urzędowego stwierdzającego treść danej czynności
prawnej, stanowi ważne zabezpieczenie
interesów stron.

Spisywanie protokołów

Zgodnie z art. 104 prawa o notariacie notariusz spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

Umowy majątkowe małżeńskie

U notariusza sporządzane są umowy dotyczące podziału majątku wspólnego małżonków, małżeńskie umowy majątkowe takie jak intercyza przedmałżeńska, rozdzielność majątkowa, ograniczenie lub rozszerzenie wspólności ustawowej.

Akty poświadczenia

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia przed notariuszem jest równorzędnym dokumentem urzędowym i pełni taką samą funkcję jak stwierdzenie nabycia spadku przez Sąd.

Obrót nieruchomościami

Typowe czynności dokonywane u notariusza to: spisywanie umów kupna- sprzedaży, darowizny, zamiany  nieruchomości lokalowych , budynkowych , gruntowych i rolnych , ustanowienie służebności gruntowych i osobistych, ustanowienie hipoteki.

Spółki

Z zakresu prawa spółek notariusz dokonuje czynności: sporządzenia, zmiany, rozwiązania umowy spółki, dokonuje podziału, połączenia , przekształcenia spółek, ustanowienia pełnomocnika jak też sporządza uchwały organów spółki.

Prawo spadkowe

Notariusz dokonuje czynności z zakresu prawa spadkowego takich jak: sporządzanie  testamentu, aktu poświadczenia dziedziczenia, oświadczenia o przyjęciu i odrzuceniu spadku,  umowy o dział spadku, ustanowienia zarządcy sukcesyjnego.

Poświadczenia

Notariusz poświadcza datę okazanego dokumentu (data pewna), własnoręczność podpisu, zgodność odpisu, wyciągu
lub oryginału  z okazanym dokumentem.

Inne czynności notarialne

Notariusz dokonuje innych czynności notarialnych jak: spisywanie pełnomocnictw, oświadczeń o poddaniu się egzekucji, sporządzanie protestów weksli i czeków,  wypisów i odpisów aktu notarialnego, sporządzanie umów spółek, fundacji.

Najczęściej zadawane pytania

 • Czy warto sporządzić testament notarialny?

  O sporządzeniu testamentu warto pomyśleć wcześniej. Dzięki niemu będziemy mieli pewność, jak po naszej śmierci zostanie zgodnie z naszą wolą rozdysponowany majątek spadkowy. Ponadto w ten sposób unikniemy sporów związanych z podziałem majątku przez spadkobierców.

   

  -testament to jedyna czynność prawna na mocy której osoba fizyczna może rozrządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci.

  -testament może zawierać rozrządzenie tylko jednego spadkobiercy, a osoba składająca oświadczenie woli musi mieć zdolność testowania, czyli pełną zdolność do czynności prawnych(osoby pełnoletnie i nie ubezwłasnowolnione).

  – testament może być sporządzony i odwołany tylko osobiście przez spadkodawcę to znaczy ,że nie można go sporządzić przez pełnomocnika ani przedstawiciela ustawowego.

  – Spadkodawca może w każdym czasie testament odwołać w całości jak i w części tj. jego poszczególne postanowienia

  – za życia spadkodawcy testament nie wywołuje żadnych zmian w sferze majątkowej spadkodawcy ani spadkobierców wskazanych przez testatora, a skutki testamentu powstają dopiero z  chwilą śmierci spadkodawcy.

  w ustawodawstwie Polskim przewidziane są następujące zwykłe formy testamentów: testament własnoręczny, testament notarialny oraz testament allograficzny. Występują jeszcze testamenty szczególne takie jak: testament ustny, podróżny, wojskowy

  testament własnoręczny może być sporządzony w ten sposób, że spadkodawca napisze go pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą

   

  testament notarialny jest sporządzany przez notariusza w formie aktu notarialnego . Ta forma testamentu przewidziana jest również dla osób głuchych, niemych, niewidomych , nieumiejących czytać i pisać . Testament notarialny daje spadkodawcy poczucie pewności i bezpieczeństwa,że wszystkie warunki formalne zostały spełnione i pozwala na dokładne i precyzyjne sformułowanie swojej ostatniej woli, jak również z uwagi na fakt, iż jest on przechowywany u notariusza uniemożliwione jest  jego zniszczenie oraz sfałszowanie  przez osoby niepowołane

   

  NORT  czyli notarialny rejestr testamentów to rejestr utworzony przez Krajową Radę Notarialną , który od dnia 5 października 2011 roku umożliwia zarejestrowanie testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów. Czynności tej dokonuje notariusz po sporządzeniu testamentu na życzenie klienta. Umożliwia on odnalezienie testamentu oraz przeciwdziała dublowaniu testamentów.

   

  –  testament allograficzny:  polega na złożeniu przez spadkodawcę oświadczenia wili ustnie wobec wójta ( burmistrza, prezydenta Miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika USC w obecności dwóch świadków.

 • Co to jest zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem?

  Zarząd sukcesyjny to forma tymczasowego kierowania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy. Do wykonywania zarządu należy powołać zarządcę sukcesyjnego. Jest on odpowiedzialny za prowadzenie przedsiębiorstwa (umowy z pracownikami, kontakty z kontrahentami, sprawy podatkowe, ZUS) do czasu uregulowania formalności spadkowych.

  Zarząd sukcesyjny jest rozwiązaniem tymczasowym – daje następcom prawnym czas na podjęcie decyzji co do dalszych losów firmy (kontynowanie działalności na własny rachunek, sprzedaż, zamknięcie).

  Zarządcę sukcesyjnego może wyznaczyć sam przedsiębiorca albo może zostać on powołany przez osoby uprawnione po śmierci przedsiębiorcy.

  Dotychczasowe przepisy uniemożliwiały prowadzenie przedsiębiorstwa przez następców. Firma de facto przestawała istnieć z chwilą śmierci przedsiębiorcy. Nowe przepisy o sukcesji wprowadzają możliwość płynnej kontynuacji działalności w ramach tzw. zarządu sukcesyjnego.  Przepisy dotyczą tylko przedsiębiorców wpisanych do CEIDG.

  Wyznaczenie zarządcy przez przedsiębiorcę za życia pozwala uniknąć niepotrzebnych formalności i kosztów. Powołanie zarządcy po śmierci przedsiębiorcy musi odbywać się z udziałem notariusza,.

  Aby powołać zarządcę sukcesyjnego, przedsiębiorca musi być wpisany do CEIDG.

  Do powołania zarządcy sukcesyjnego potrzebne jest:

  • oświadczenie o powołaniu zarządcy sukcesyjnego w formie pisemnej
  • pisemna zgoda zarządcy na pełnienie tej funkcji (oświadczenie i zgoda mogą być zawarte w tym samym dokumencie)
  • zgłoszenie (wpis) zarządcy do CEIDG

  Zarządca sukcesyjny ma status podobny do prokurenta albo syndyka. Działa we własnym imieniu, ale jego czynności mają wpływ na właścicieli. Nie odpowiada osobistym majątkiem za długi firmy.

  Pierwszym ważnym obowiązkiem zarządcy sukcesyjnego jest sporządzenie i złożenie przed notariuszem inwentarza przedsiębiorstwa w spadku. Obowiązek ten powinien zostać wykonany niezwłocznie po ustanowieniu zarządu sukcesyjnego.

  Właściciele przedsiębiorstwa w spadku mają prawo do zysku, wyrażają zgodę na najważniejsze dla firmy czynności, po wygaśnieciu zarządu mogą żądać sprawozdania.

  Zarząd sukcesyjny może trwać 2 lata po śmierci przedsiębiorcy (z ważnych powodów sąd może przedłużyć ten okres do 5 lat).

   

  Jeśli przedsiębiorca sam nie powołał zarządcy przed śmiercią  i nie zgłosił do CEIDG, w ciągu 2 miesięcy od jego śmierci zarządcę sukcesyjnego mogą powołać osoby uprawnione.

  Do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeśli jest kilku uprawnionych, konieczna jest zgoda osób posiadających łącznie udział większy niż 85/100 w przedsiębiorstwie w spadku.

  Po śmierci przedsiębiorcy powołać zarządcę mogą:

  • małżonek przedsiębiorcy, który ma udział w przedsiębiorstwie w spadku
  • spadkobierca ustawowy, który przyjął spadek
  • jeśli ogłoszono testament – spadkobierca testamentowy, który przyjął spadek albo zapisobiorca windykacyjny, jeśli zapis obejmował przedsiębiorstwo
  • po stwierdzeniu nabycia spadku – osoba, która spadek nabyła.

  Powołanie zarządcy po śmierci przedsiębiorcy i inne związane z tym oświadczenia należy złożyć przed notariuszem. Inaczej będą nieważne. Notariusz po powołaniu zarządcy składa informację do CEIDG.

 • Czy warto sporządzić umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego?

  Umowa przedwstępna (pactum de cantrahendo) odgrywa duża rolę w obrocie nieruchomościami. Jest to umowa zobowiązująca, zgodnie z którą jedna ze stron lub obie strony umowy zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy. Treść takiej umowy powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej, czyli umowy
  o skutku rozporządzającym, mocą której zostanie definitywnie przeniesiona własność na nowego nabywcę. Oznacza to, że przesłanką ważności umowy przedwstępnej jest oznaczenie w niej umowy przyrzeczonej przez określenie konkretnych, niezbędnych postanowień tej umowy, czyli tzw. essentialia negotii.  Takimi elementami są dokładne określenie przedmiotu umowy, cena, warunki odstąpienia od umowy, jak również termin zawarcia umowy przyrzeczonej, choć ten ostatni element nie jest niezbędny,  aczkolwiek pożądany z uwagi na uniknięcie niepewności, co do okresu związania umowa przedwstępną. Przyrzeczenie zawarcia takiej umowy w określonym czasie przybiera postać wiążącego zobowiązania, którego świadczeniem jest, w rozumieniu art. 353 k.c., zawarcie umowy przyrzeczonej.

  Co do zasady strony, które zamierzają zawrzeć umowę przedwstępną nie są związane formą co do jej zawarcia, której obligatoryjność  w formie aktu notarialnego jest wymagana na etapie zawarcia umowy przyrzeczonej, czyli umowy przenoszącej własność nieruchomości (art. 158 i 237 w zw. z art. 751 §4 oraz 1052 § 3 k.c.).

  Niezachowanie formy wymaganej dla ważności czynności prawnej zastrzeżonej dla umowy o skutku rozporządzającym, np. w przypadku gdy strony zawrą umowę przedwstępną kupna nieruchomości  w zwykłej formie pisemnej zamiast w formie aktu notarialnego, nie pozostaje bez wpływu na zawarcie umowy przyrzeczonej. Wywołuje bowiem niekorzystny skutek prawny polegający na tym, że nie powstaje wówczas roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej  (art. 390§2 k.c.), zgodnie
  z którym strona uprawiona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej tylko wtedy, gdy umowa przedwstępna zawarta jest w takiej samej formie, co umowa przyrzeczona – to jest w przypadku sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego
  . Oznacza to tyle, że zawarcie przez strony umowy przedwstępnej
  w formie aktu notarialnego daje stronom gwarancję realizacji roszczenia poprzez ewentualne wytoczenie powództwa przed Sądem o zawarcie takiej umowy.  Tylko
  w ten sposób można zmusić drugą stronę do zawarcia umowy przyrzeczonej w razie nieuzasadnionego od niej odstąpienia. W przypadku zwykłej formy pisemnej takiej możliwości nie ma.

  Zawarcie zatem umowy dotyczącej przeniesienia własności nieruchomości
  w zwykłej formie pisemnej rodzi tylko i wyłącznie odpowiedzialność odszkodowawczą, czyli ogranicza się do naprawienia szkody, która powstała u strony, która liczyła na zawarcie takiej umowy w zakresie tzw. ujemnego interesu umownego, czyli tego co strona miałaby, gdyby nie zawarła umowy przedwstępnej  (art. 390§1 k.c.), a więc tylko do pokrycia kosztów zawarcia umowy przedwstępnej i kosztów przygotowania zawarcia umowy przyrzeczonej (art. 556§1 zdanie drugie oraz art. 574 § 1 zdanie drugie k.c.).

 • Kiedy niezbędna jest forma aktu notarialnego?

  Niektóre czynności prawne muszą zostać dokonane w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności, co oznacza, że czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna. Należą do nich w szczególności:

  • zbycie nieruchomości,
  • ustanowienie i zbycie prawa użytkowania wieczystego,
  • ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych, m.in. hipoteki,
  • ustanowienie odrębnej własności lokali,
  • zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • umowy o dział spadku w skład, którego wchodzi nieruchomość, prawo użytkowania wieczystego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  • umowy zniesienia współwłasności nieruchomości,
  • zbycie spadku,
  • udzielenie pełnomocnictwa do czynności prawnych, dla których niezbędna jest forma aktu notarialnego,
  • umowy spółek komandytowych, statuty spółek komandytowo-akcyjnych oraz akcyjnych, protokoły walnych zgromadzeń spółek akcyjnych,
  • umowa majątkowa małżeńska,
  • umowa zrzeczenia się dziedziczenia.
 • Kiedy pożądana jest forma aktu notarialnego?

  Notariusz może również sporządzić akt notarialny na żądanie stron, chociaż dana czynność prawna dla swej ważności nie wymaga formy aktu notarialnego. Dzieje się tak często przy sporządzaniu testamentu notarialnego bądź umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, dla których ważności forma aktu notarialnego nie jest wymagana, jednak bardzo często strony decydują się na taką formę w celu zabezpieczenia swoich interesów.

  Jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej, bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, notariusz jest zobowiązany umieścić w akcie wniosek o dokonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej, a następnie przesłać z urzędu sądowi właściwemu do prowadzenia ksiąg wieczystych wypis aktu notarialnego zawierający wniosek o wpis do księgi wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu, w terminie do 3 dni od sporządzenia aktu notarialnego.

0
17

lat działalności kancelarii

0
2

Notariuszy

Małgorzata Joanna Kisiel i Tomasz Kisiel - notariusze Spółka Partnerska

Jolanta Kisiel

Emerytowany Notariusz Jolanta Kisiel ukończyła w 1975 roku Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i uzyskała tytuł magistra nauk prawnych. W latach 1976-2002 wykonywała zawód Radcy Prawnego, świadcząc usługi na rzecz wielu podmiotów gospodarczych, publicznych oraz osobom fizycznym, m.in. na terenie miasta Augustowa.  W ostatnim okresie przed powołaniem na stanowisko notariusza zajmowała stanowisko Radcy Prawnego w BAT Polska (British American Tobacco Polska S.A).

W 2002 roku otrzymała nominację na notariusza z rąk Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej i do dnia 31.06.2018 prowadziła indywidualną kancelarię notarialną przy ulicy Żabiej 3 lok. 4 w Augustowie. Od dnia 01.07.2018 roku prowadziła wspólnie z notariuszem Tomaszem Kisiel kancelarię notarialną w formie spółki partnerskiej. W dniu 20.07.2022r. uzyskała status notariusza emerytowanego, zastępuje notariuszy Małgorzatę Joannę Kisiel i Tomasza Kisiel w razie ich nieobecności, służąc swoim wieloletnim doświadczeniem, wiedzą i zaangażowaniem.

Tomasz Kisiel

Notariusz Tomasz Kisiel ukończył w 1999 roku Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i uzyskał tytuł magistra nauk prawnych. W okresie od dnia 01.10.1999 roku do dnia 31.03.2002 roku odbył sądową aplikację etatową w Sądzie Rejonowym w Ełku. Po ukończeniu aplikacji w 2002 r. w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku złożył egzamin sędziowski, po czym został zatrudniony na stanowisku asesora sądowego w pełnym wymiarze czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Suwałkach, gdzie wykonywał obowiązki orzecznicze w VII Wydziale Grodzkim oraz II Wydziale Karnym od dnia 01.08.2002 roku do dnia 01.08.2004 roku. Następnie  pełnił funkcję asesora w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Sejnach, sprawując jednocześnie funkcję Przewodniczącego tegoż wydziału.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 01.02.2007 roku powołany został na stanowisko Sędziego Sądu Rejonowego w Sejnach oraz powierzono mu jednocześnie funkcję Przewodniczącego II Wydziału Karnego. Od dnia 01.01.2013 roku do dnia 15.05.2018 roku pełnił funkcję Sędziego Sądu Rejonowego w Augustowie oraz funkcję Przewodniczącego VI Zamiejscowego Wydziału Karnego tegoż Sądu.

Dnia 16.05.2018 roku otrzymał nominację na stanowisko notariusza z rąk Ministra Sprawiedliwości. Od dnia 01.07.2018 roku do dnia 20.07.2022 roku prowadził kancelarię wspólnie z notariuszem Jolantą Kisiel, zaś od dnia 21.07.2022r. kancelarię notarialną prowadzi razem z notariuszem Małgorzatą Joanną Kisiel w formie spółki partnerskiej przy ulicy Żabiej 3 lok.4 w Augustowie.

Małgorzata Joanna Kisiel

Notariusz Małgorzata Joanna Kisiel w 2000 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i uzyskała tytuł magistra nauk prawnych z wynikiem bardzo dobrym. W tym samym roku rozpoczęła aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Białymstoku.  W okresie od dnia 01.10.2000 roku do dnia 31.03.2003 roku odbyła aplikację sędziowską  w Sądzie Rejonowym w Białymstoku. Po ukończeniu aplikacji w 2003 roku w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku złożyła egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym, po czym została zatrudniona na stanowisku asesora sądowego w pełnym wymiarze czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Suwałkach, gdzie wykonywała obowiązki orzecznicze w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich od dnia 01.02.2004 roku do dnia 30.06.2004 roku. Następnie  pełniła funkcję asesora w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Sejnach sprawując jednocześnie funkcję Przewodniczącego tegoż Wydziału.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08.01.2008 roku została powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Sejnach oraz powierzono jej jednocześnie funkcję Przewodniczącego I Wydział Cywilnego. Od dnia 10.06.2008 roku pełniła funkcję sędziego orzecznika w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Augustowie. W ramach poszerzania swoich kompetencji w roku 2008/2009 uczestniczyła w Podyplomowym Studium Prawa Cywilnego dla Sędziów Sądów Powszechnych i Prokuratorów organizowanym przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Dnia 01.06.2022 roku została powołana przez Ministra Sprawiedliwości RP na stanowisko notariusza. Od dnia 21.07.2022r. prowadzi wspólnie z notariuszem Tomaszem Kisiel kancelarię notarialną w formie spółki partnerskiej przy ulicy Żabiej 3 lok. 4 w Augustowie.

Formularz kontaktowy

  Zadzwoń

  Znajdź w gogle maps

  Honorujemy płatność kartami płatniczymi Visa, MasterCard, Maestro oraz BLIK

   w zakresie opłat notarialnych (taksa notarialna) wraz z podatkiem od towarów i usług oraz należności podatkowych (podatek od czynności cywilno-prawnych oraz podatek od spadków i darowizn) do kwoty 15.000 zł 

  UWAGA:   Płatność podatków powyżej kwoty 15.000 zł winna być dokonywana gotówką ewentualnie przelewem na konto Kancelarii przed dokonaniem czynności 

  numer konta Kancelarii:   57  1240  5891  1111  0010  8313   1285

  W celu ustalenia formy płatności prosimy o wcześniejszy kontakt z Kancelarią